โรงเรียนบ้านป่าข่า
หมู่ที่ 10 ถนนหนองผือ-มุกดาหาร บ้านป่าข่า   ตำบลหนองสิม  อำเภอเขมราฐ จังหวัดอุบลราชธานี 34170
เบอร์โทรศัพท์ 045-252663
กลุ่มสาระฯภาษาต่างประเทศ

[[ แก้ไขข้อมูลส่วนตัว ]]
ชื่อ-สกุล : นางสาวรุ่งทิวา โพธิ์เมือง
ตำแหน่ง : ครูพี่เลี้ยง
วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรี
วิชาเอก : การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ
เบอร์โทรศัพท์ :
อีเมล์ :
ประวัติการศึกษา
ปีการศึกษาที่จบ ระดับการศึกษา/วุฒิที่ได้รับ ชื่อสถานศึกษา / สาขา
รอการบันทึกข้อมูล
ประวัติการทำงาน
ปี พ.ศ. สถานที่ทำงาน ตำแหน่ง
รอการบันทึกข้อมูล
ผลงาน
ลำดับ ผลงาน
รอการบันทึกข้อมูล